千教网
输入关键词,搜索您要的课件,教案,试题
您的位置: 千教网 >> 语文试题下载 >>2018新版苏教版二年级下册语文看拼音写词语5—6单元

欢迎您到“千教网”下载“2018新版苏教版二年级下册语文看拼音写词语5—6单元”的资源,本文档是doc格式,无须注册即可下载,点击“本地下载”即可下载
2018新版苏教版二年级下册语文看拼音写词语5—6单元
所属科目:语文    文件类型:doc
类别:试题、练习
上传日期:2018/6/14  
相关资源:
(部编版)2019年二年级语文下册-单元测试全集(A卷)(有答案)

(部编版)2019年二年级语文下册-单元测试全集(B卷)(有答案)

(北师大版)语文二上:第10单元识字三第1课《看图识字》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第10单元识字三第2课《丁丁打针》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第10单元识字三第4课《带“页、耳、目“的字》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第10单元识字三第5课《带“手、攵、爫、扌”的字》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第11单元第1课《上天的蚂蚁》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第6单元识字二第1课《妈妈的手真巧》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第6单元识字二第2课《带“火、灬、食(饣)”的字》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第6单元识字二第3课《带“酉、刀(刂)、皿”的字》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第6单元识字二第4课《野餐去》课文朗读-(二年级)

(北师大版)语文二上:第5单元第1课《小猫咪穿鞋子》课文朗读-(二年级)

温馨提示:本站所有教学资源均是完全免费提供!内容简介下方即有下载连接!

下载步骤:直接点击即可下载

注意:1.源文件中的公式,图片,在下边的内容预览中被忽略!(文档内容预览在最下方)

    2.下载链接在下方,无需注册直接可下载!

文档内容预览:
  
二年级下册语文看拼音写词语(第五单元)
班级 姓名
zhù zhái qíng lǎng lǎo diāo wān yāo huǒ tuǐ

zhù fú cháng qún chèn shān zhái yuàn shì wài

shī zi hóu zi xiǎo lù bān mǎ kǒu dai

mā zǔ guān dì yī yuàn guān xīn zǔ guó

ā mā lǎo hǔ xīng xing shén huà xiōnɡ kǒu

yāo dài kāi lǎnɡ dà yàn shí diāo shén xiān

chuānɡ hu xīn xiōnɡ zǔ xiān lǎo zhái kǒu fú

dà xiànɡ jiào shì huā bān hóu wánɡ fú qì

hù kǒu hù zhǔ dà tuǐ fú xīnɡ chèn yī

yī shān bīnɡ diāo shí shī ā pó dì wánɡ

二年级下册语文看拼音写词语(第六单元)
班级 姓名
néng shǒu wéi qí zhuān xīn zhì zhì lìng wài yīng gāi

hēi bǎn jiǎng tái yì shuāng shǒu míng zì kāi shǐ

péi yù ān péi jì suàn jī ér qiě kē xué

rè nao chǎo nào dǎng bú zhù shǒu shù fā yán

zhēn xiàn xū yào yì miǎo zhōng wēi xiǎn shēn tǐ

qí guài chí shuǐ tǐ xíng zhōu zhuǎn yùn qì

bāo wéi zhuān lì lā gōng huó gāi xū qiú

shēn shēn xué zǐ chéng mén lì xuě zūn shī zhòng dào

rú zǐ kě jiào yì b?n zhèng jīng yu?n jìn wén míng

wú kě nài hé bù yóu zì zhǔ āi jiā āi hù

.

关于资源的下载性声明:千教网本身不提供任何资源的下载服务,也不会保存任何数据在服务器上。所有资源的下载,均源于互联网抓取。当该资源的原始地址失效时,您可能无法获取该资源。
关于本站 | 免责声明 | 广告联系 | 网站提交 | 网友留言 | 联系我们