千教网
输入关键词,搜索您要的课件,教案,试题
您的位置: 千教网 >> 语文试题下载 >>(部编版)2019版二年级上册语文:读拼音写词语全集(word分课版,17页)

欢迎您到“千教网”下载“(部编版)2019版二年级上册语文:读拼音写词语全集(word分课版,17页)”的资源,本文档是doc格式,无须注册即可下载,点击“本地下载”即可下载
(部编版)2019版二年级上册语文:读拼音写词语全集(word分课版,17页)
所属科目:语文    文件类型:doc
类别:试题、练习
上传日期:2019/7/8  
相关资源:
(人教部编版)浙江省乐清市小学二年级(上)语文期末模拟卷(有答案)

(人教部编版)浙江省永嘉县小学二年级(上)语文期末模拟卷(有答案)

(人教部编版)浙江省瑞安市小学二年级(上)语文期末模拟卷(有答案)

(人教部编版)浙江省瓯海区小学二年级(上)语文期末模拟卷(有答案)

(人教部编版)浙江省苍南县小学二年级(上)语文期末模拟卷(有答案)

(人教部编版)浙江省鹿城区小学二年级(上)语文期末模拟卷(有答案)

(人教部编版)浙江省龙湾区小学二年级(上)语文期末模拟卷(有答案)

(部编版)2019年秋二年级语文上全册生字笔顺描红字帖(pdf般,20页)

(部编版)语文二年级下册生字识字表描红字帖(word版,47页)

(部编版)二年级语文上册生字表我会认注音练习簿全册(word版,8页)

(部编版)2019年小学二年级语文上册生字组词汇总(精排版,16页)(扫描版)

(部编版)2019年二年级语文(下册)全册知识要点汇总(word版,32页,有答案)

温馨提示:本站所有教学资源均是完全免费提供!内容简介下方即有下载连接!

下载步骤:直接点击即可下载

注意:1.源文件中的公式,图片,在下边的内容预览中被忽略!(文档内容预览在最下方)

    2.下载链接在下方,无需注册直接可下载!

文档内容预览:
  
部编版二(上)读拼音写词语全集

第一课 小蝌蚪找妈妈
chí tánɡ nǎo dɑi huī sè wěi bɑ mā mɑ kuài huó

nǎ lǐ lián mánɡ tóu dǐnɡ yǎn jing dù pí hái zi

yǐ jīnɡ yóu lái yóu qù bǔ shí bǎi dònɡ zuǐ bɑ

wū ɡuī yī shɑnɡ hé huā pánɡ biān xuě bái qīnɡ wā

hé yè


第二课 我是什么
tiān kōnɡ wú shù tǐ wēn shuǐ dī bànɡ wǎn huā duǒ

pínɡ chánɡ jiānɡ hé hǎi yánɡ tián dì fā dònɡ ɡōnɡ zuò

wēn hé bānɡ zhù xǔ duō yān mò zhuānɡ jiɑ cāi cɑi


zāi hài hǎo shì pénɡ you


第三课 植物妈妈有办法
zhǎnɡ dà bàn fǎ rú ɡuǒ ɡào bié sì hǎi wéi jiā

chì bǎnɡ chū fā pí máo zhǔn bèi nà lǐ zhī shí

kǎi jiǎ shān wā lí kāi zǐ xì cū xīn


语文天地一
shǒu tào mào zi dēnɡ shān xié yùn dònɡ kù

dì tú shuǐ hú zhànɡ pénɡ zhǐ nán zhēn

梅 花
朝代: 【 】 作者:【 】
qiánɡ jiǎo shù zhī méi, línɡ hán dú zì kāi。

yáo zhī bú shì xuě, wèi yǒu àn xiānɡ lái。

识字
① 场景歌
hǎi ōu shā tān jūn jiàn fān chuán yú tánɡ chuí liǔ
鸥 滩 舰
xiǎo xī huā yuán shí qiáo duì qí tónɡ hào

hónɡ lǐnɡ jīn huān xiào

② 树之歌
yánɡ shù rónɡ shù shù yè fēnɡ shù qiū tiān nán fānɡ

sōnɡ bǎi mù mián shuǐ shān huà shí jīn ɡuì bái ɡuǒ

ɡuì huā

③ 拍手歌
dònɡ wù shì jiè xīn qí yún cǎi xiě zì cónɡ lín

shēn chù bǎi línɡ zhú lín xiónɡ māo pénɡ you bǎo hù

dà yàn kǒnɡ què

④ 田家四季歌
sì jì chūn jì chūn fēnɡ mài miáo yuè ɡuānɡ qiū jì

shēn tǐ xīn kǔ dōnɡ jì mián yī dà jiā


语文天地二(日积月累)
yǒu shān jiē tú huà, wú shuǐ bù wén zhānɡ。

yì qí chūn jiǔ lǜ, shí lǐ dào huā xiānɡ。
畦 韭 稻
zhōnɡ hòu chuán jiā jiǔ, shī shū jì shì chánɡ。


第四课 曹冲称象
dà xiànɡ ɡāo xìnɡ bié rén yì tónɡ zhù zi dào dǐ

chēnɡ ɡǎn lì qi chū lái chuán shēn shí tou dì fɑnɡ

ɡuǒ rán yì lùn wēi xiào


第五课 玲玲的画
cān jiā dé yì pínɡ jiǎnɡ duān xiánɡ shōu shi shí jiān

nònɡ zānɡ shānɡ xīn bào zhǐ lái bù jí lóu tī

ɡènɡ hǎo zhǐ yào


第六课 一封信
chū ɡuó huí lái bàn nián yuán zhū bǐ kāi xīn tǔ dòu

kōnɡ tiáo yǐ qián hái yǒu tái dēnɡ lěnɡ qīnɡ yánɡ ɡuānɡ

jiān bǎnɡ chónɡ xīn shǎn shǎn fā ɡuānɡ diàn yǐnɡ xiān huā
膀 影

第七课 妈妈睡了
wǔ shuì zì jǐ měi lì míng liàng hónɡ rùn hū xī

wū hēi hàn zhū xiǎng shēng méi mɑo ɡù shi tóu fɑ

chuānɡ wài wēn róu
语文天地三
tán ɡānɡ qín liàn wú dǎo chànɡ jīnɡ xì huà tú huà

niē ní rén xià wéi qí ɡǔn tiě huán dànɡ qiū qiān

huá huá tī bái yún wū yún zhāo xiá wǎn xiá yǔ diǎn

shuānɡ dònɡ xuě huā bīnɡ báo xiǎo xī hé liú hú pō

hǎi yánɡ hán bāo yù fànɡ bǎi huā zhēnɡ yàn

huā hónɡ liǔ lǜ chūn sè mǎn yuán


日积月累
小儿垂钓
朝代【 】 作者 【 】
pénɡ tóu zhì zǐ xué chuí lún,cè zuò méi tái cǎo yìnɡ shēn。

lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu,pà dé yú jīnɡ bù yìnɡ rén。


第八课 古诗两首
登鹳雀楼
朝代【 】 作者 【 】
bái rì yī shān jìn, huánɡ hé rù hǎi liú。

yù qiónɡ qiān lǐ mù, ɡènɡ shànɡ yì cénɡ lóu。


望庐山瀑布
朝代【 】 作者 【 】
rì zhào xiānɡ lú shēnɡ zǐ yān,yáo kàn pù bù ɡuà qián chuān。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ,yí shì yín hé luò jiǔ tiān。


第九课 黄山奇石
wén mínɡ jǐnɡ sè shén qí nán bù nà xiē shān dǐnɡ

shān fēnɡ yí dònɡ bú dònɡ yún hǎi jù shí qián fānɡ

zhù mínɡ jīn ɡuānɡ shǎn shǎn qí shí qí xínɡ ɡuài zhuànɡ

yán shí mínɡ zi xiù lì


第十课 日月潭
shān qū qún shān huán rào shù mù mào shènɡ

mínɡ shènɡ ɡǔ jì zhōnɡ yānɡ měi lì tiān biān dēnɡ ɡuānɡ

zhōnɡ wǔ zhǎn xiàn xì yǔ fēnɡ ɡuānɡ zhōu wéi qīnɡ xī

jiàn zhù tónɡ huà xǔ xǔ duō duō yóu kè

shān qīnɡ shuǐ xiù


第十一课 葡萄沟
dì fɑnɡ shuǐ ɡuǒ yuè fèn chénɡ shú shān pō mào mì

tī tián zhǎn kāi rè qínɡ lǜ sè dǐ xià

wǔ ɡuānɡ shí sè hào kè chénɡ shì lì yònɡ liú dònɡ

kōnɡ qì shuǐ fèn fēi chánɡ yǒu mínɡ


语文天地四
我的发现(照样子,填一填)
白色——雪白、米白、奶白
红色——
绿色——
黄色——
日积月累
ɡuì lín shān shuǐ jiǎ tiān xià。

shànɡ yǒu tiān tánɡ, xià yóu sū hánɡ。

wǔ yuè ɡuī lái bú kàn shān,huánɡ shān ɡuī lái bú kàn yuè。


第十二课 坐井观天
zuò jǐnɡ ɡuān tiān jǐnɡ yán huí dá kǒu kě dà huà

jǐnɡ kǒu wú biān wú jì nònɡ cuò

第十三课 寒号鸟
shān jiǎo dànɡ zuò xún zhǎo hé biān qínɡ lǎnɡ kū cǎo

chū qù qínɡ tiān zhènɡ hǎo qīnɡ zǎo xiàn zài jiānɡ lái

quàn ɡào nuǎn huo hán fēnɡ nán ɡuò dé ɡuò qiě ɡuò

là yuè chónɡ fù dà xuě fēn fēi hū huàn


第十四课 我要的是葫芦
cónɡ qián xì chánɡ lǜ yè xuě bái yá chónɡ kě ài

měi tiān zì yán zì yǔ nán ɡuā lín jū qí ɡuài

语文天地五(字词句运用)
bù yán bù yǔ zhī yán piàn yǔ sān yán liǎnɡ yǔ

qiān yán wàn yǔ háo yán zhuànɡ yǔ shǎo yán ɡuǎ yǔ

zì yán zì yǔ tián yán mì yǔ

照样子连一连
山 锋 爱 幕 吵 饭
蜜 峰 扫 墓 抄 闹
刀 蜂 开 慕 炒 写

日积月累
江雪
朝代【 】 作者【 】
qiān shān niǎo fēi jué, wàn jìnɡ rén zōnɡ miè。

ɡū zhōu suō lì wēnɡ, dú diào hán jiānɡ xuě。


第十五课 大禹治水
hónɡ shuǐ jīnɡ chánɡ dào chù bǎi xìnɡ shēnɡ huó zāi nàn

wú shù bì xū dānɡ shí jiā xiānɡ lù ɡuò kě shì

rèn wéi cǎi yònɡ jì xù nónɡ mín qiān qiān wàn wàn

hé dào tǔ dì nónɡ yè shēnɡ chǎn ān jū lè yè

第十六课 朱德的扁担
biǎn dɑn tónɡ zhì dài lǐnɡ duì wu hónɡ jūn chánɡ chánɡ

dí rén zú ɡòu ɡǒnɡ ɡù lái huí zhàn shì bái tiān

wǎn shɑnɡ zěn yànɡ liánɡ shi yán jiū xīn ténɡ jìnɡ ài

cǎo xié


第十七课 难忘的泼水节
nán wànɡ pō shuǐ jié huǒ hónɡ yì nián yí dù yīn wèi

sì miàn bā fānɡ lónɡ chuán huā pào huān hū rén qún

huān yínɡ huān lè zhù fú chánɡ shòu qīnɡ shuǐ


语文天地六(照样子,写一写)
巴 -- 把 、 吧 、 爸 、 笆 、 疤
包 --
方 --
青 --
马 --

日积月累
yǒu zhì zhě shì jìnɡ chénɡ。 《 hòu hàn shū 》

zhì dānɡ cún ɡāo yuǎn。 《chénɡ wài shēnɡ shū》

yǒu zhì bú zài nián ɡāo。 《chuán jiā bǎo》


第十八课 古诗两首
夜宿山寺
朝代【 】 作者【 】
wēi lóu ɡāo bǎi chǐ, shǒu kě zhāi xīnɡ chén。

bù ɡǎn ɡāo shēnɡ yǔ, kǒnɡ jīnɡ tiān shànɡ rén。

敕勒歌
北朝民歌
chì lè chuān,yīn shān xià,tiān sì qiónɡ lú,lónɡ ɡài sì yě。

tiān cānɡ cānɡ,yě mánɡ mánɡ,fēnɡ chuī cǎo dī xiàn niú yánɡ。


第十九课 雾在哪里
yú shì wú lùn wán pí hǎi shuǐ chuán zhī yuǎn fānɡ

lián tónɡ àn biān hǎi àn tónɡ shí fánɡ wū xínɡ rén

sì zhōu yí qiè bù jiǔ chū xiàn sàn bù


第二十课 雪孩子
chū mén qǐ lái kònɡ dì chànɡ ɡē huí jiā wū zi

ɡǎn kuài pánɡ biān huǒ xīnɡ hún shēn shuǐ qì bái yún

yǐ jīnɡ pū miè lián mánɡ


语文天地七
hǎi tān yē shù bèi ké shā mò hú yánɡ luò tuó

ɡāo yuán xuě lián jùn mǎ xuán yá qīnɡ sōnɡ xiónɡ yīnɡ

yún kāi wù sàn wēi fēnɡ xí xí bīnɡ tiān xuě dì

fēnɡ yǔ jiāo jiā yún wù liáo rào hán fēnɡ cì ɡǔ
雾 缭
é máo dà xuě diàn shǎn léi mínɡ

日积月累
数九歌
yì jiǔ èr jiǔ bù chū shǒu,sān jiǔ sì jiǔ bīnɡ shànɡ zǒu,

wú jiǔ liù jiǔ,yán hé kàn liǔ,

qī jiǔ hé kāi, bā jiǔ yàn lái,

jiǔ jiǔ jiā yǐ jiǔ,ɡēnɡ niú biàn dì zǒu。


第二十一课 狐假虎威
sēn lín xún zhǎo sōnɡ kāi wēi fēnɡ shí wù zhuǎ zi

shén qì huó xiàn wǎnɡ chánɡ shēn hòu xìn yǐ wéi zhēn

bàn xìn bàn yí dōnɡ zhānɡ xī wànɡ nà mèn shòu piàn


第二十二课 狐狸分奶酪
hú li ɡē ɡe kāi shǐ zhè shí zhī dào ɡuò lái

zǐ xì ɡōnɡ pínɡ bānɡ mánɡ fānɡ biàn zhěnɡ ɡè zěn me


第二十三课 纸船和风筝
shān dǐnɡ mén kǒu shān jiǎo fēnɡ zhenɡ yuàn yì zhǐ chuán

piāo liú sōnɡ ɡuǒ zhǐ tiáo shù zhī shànɡ miɑn kuài lè

nán ɡuò wū dǐnɡ lián mánɡ hé hǎo ɡāo xìnɡ měi lì


第二十四课 风娃娃
bānɡ zhù kě ài tián yě duàn duàn xù xù fēnɡ chē

fēi kuài bēn pǎo jí mánɡ yānɡ miáo biǎo shì

yáo yáo bǎi bǎi lì qi ɡuánɡ chǎnɡ shānɡ xīn lù biān

wú yǐnɡ wú zōnɡ wěi qu zé ɡuài rénɡ rán hán fēnɡ

liánɡ fēnɡ nuǎn fēnɡ kuánɡ fēnɡ tái fēnɡ bào fēnɡ

hé fēnɡ xì yǔ fēnɡ hé rì lì fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ

fēnɡ tiáo yǔ shùn


语文天地八(日积月累)…………………………
余下内容暂不显示,请下载查看完整内容
关于资源的下载性声明:千教网本身不提供任何资源的下载服务,也不会保存任何数据在服务器上。所有资源的下载,均源于互联网抓取。当该资源的原始地址失效时,您可能无法获取该资源。
关于本站 | 免责声明 | 广告联系 | 网站提交 | 网友留言 | 联系我们