千教网
输入关键词,搜索您要的课件,教案,试题
您的位置: 千教网 >> 语文试题下载 >>(部编版)2019年春三年级下册语文:看拼音写词语练习卷(word版,8页)

欢迎您到“千教网”下载“(部编版)2019年春三年级下册语文:看拼音写词语练习卷(word版,8页)”的资源,本文档是docx格式,无须注册即可下载,点击“本地下载”即可下载
(部编版)2019年春三年级下册语文:看拼音写词语练习卷(word版,8页)
所属科目:语文    文件类型:docx
类别:试题、练习
上传日期:2019/8/6  
相关资源:
林家村镇2018-2019学年部编版三年级下5月份监测语文试题

南浦溪镇2019年部编版三年级(下)语文期末试卷

(部编版)2020年春三年级下册语文:全册配套课时练(60页,图文版,有答案)

岳阳镇2019年小学三年级语文下册半期试题(有答案)

一诺千金-(语文版语文三年级)

岩石上的小蝌蚪-(语文版语文三年级)

第14课小珊迪-(语文版语文三年级)

泉-(语文版语文三年级)

第15课桃林那间小木屋-(语文版语文三年级)

(部编版)2019年秋三年级语文上全册生字笔顺描红字帖(pdf般,73页)

(部编版)2019年秋三年级语文上册:全册配套课后作业(58份,有答案,Word版)

(部编版)2019年秋三年级语文上册:全册配套课时练(34份,有答案,Word版)

温馨提示:本站所有教学资源均是完全免费提供!内容简介下方即有下载连接!

下载步骤:直接点击即可下载

注意:1.源文件中的公式,图片,在下边的内容预览中被忽略!(文档内容预览在最下方)

    2.下载链接在下方,无需注册直接可下载!

文档内容预览:
  

第一单元:
wū hēi jiǎn dāo huó pō chūn rì qīnɡ fēnɡ chuī fú

sǎ luò ɡǎn jí jù lǒnɡ xínɡ chénɡ jiā rù chūn ɡuānɡ

hú miàn ǒu ěr xiān xì diàn xiàn hé huā qīnɡ xiānɡ

ɡǎn jǐn yuán pán huā bàn lián pénɡ pò liè zī shì

yǎn qián huà jiā běn lǐnɡ fǎnɡ fú suí fēnɡ piāo dònɡ

wǔ dǎo tínɡ zhǐ huā ɡū duǒr liǎo bù qǐ

第二单元:
guó wánɡ jiāo ào ào màn qiān xū nuò ruò shén qì

zhù zuǐ wánɡ cháo chén tǔ ɡuānɡ jié měi ɡuān ɡǔ dài

jià zhí dònɡ shǒu chí tánɡ tònɡ kuài jìnɡ zi dào yìnɡ

zháo jí xīn shǎnɡ yún chèn jīnɡ měi bié zhì jī linɡ

huí tóu āi yɑ shī zi jī huì tàn qì

kàn bù qǐ méi jīnɡ dǎ cǎi zào zhǐ shù qīnɡ tónɡ qì

第三单元:
wěi dà wén zì jì lù bǎo cún fānɡ biàn xué wen

qīnɡ biàn chénɡ fànɡ xī hàn dà yuē dōnɡ hàn xī shōu

jīnɡ yàn shù pí pò bù yuán liào qiē duàn jià ɡé

mǎn zú cháo xiǎn bàn dǎo rì běn ōu zhōu shè huì

jìn bù wén huà yǐnɡ xiǎnɡ ā lā bó zhào zhōu qiáo

shí jiànɡ shè jì zhōnɡ jiān qiáo dònɡ hé miàn chuànɡ jǔ

liú shuǐ chōnɡ jī jié shěnɡ ér qiě shuǐ huā ɡè zì

sì hū tǐ xiàn rén mín zhì huì cái ɡàn lì shǐ

shuānɡ lónɡ xì zhū

第四单元:
fēn fānɡ mí rén liú xīn kāi fànɡ yàn lì xiào liǎn

shuì lián xǐnɡ lái xīn rán sū xǐnɡ hán xiào wēn dù

shī dù ɡuānɡ zhào qì wēn chánɡ qī zhǎn shì kūn chónɡ

xiū jiàn zǔ chénɡ shí zhōnɡ mì fēnɡ tīnɡ shuō biàn rèn

nénɡ lì ɡōnɡ lǐ jì hào jī hū zǔ lì huā fěn

jiānɡ jìn bāo kuò qīn yǎn jiǎn chá mí shī zhǔn què

jǐn ɡuǎn yán tú mò shēnɡ jǐnɡ wù què shí jì yì

běn nénɡ zhēnɡ qí dòu yàn wàn shòu jú

第五单元:
mù chǎnɡ lù tiān bèi zi má fán yōu xián yǐ zi

mài lì pào mò chōnɡ xǐ hǎi dài ài shì nán shòu

rù shén chī fàn xínɡ zhuànɡ hú lì dān xīn dīnɡ línɡ

shī wànɡ bēi bāo xiānɡ chánɡ miàn bāo niú nǎi jì xù

fàn cài pái ɡǔ shuǐ zhū zuǐ bɑ mì mì
bīnɡ jī línɡ qiǎo kè lì shuǐ mò huà

第六单元:
chuí liǔ diào ɡān pū tenɡ shān dònɡ xì shuǎ bō dònɡ

lànɡ huā hú lu sōnɡ shù qīnɡ shuǎnɡ sōnɡ zhēn mó ɡu

dà shī biǎo dì dǎn xiǎo zhōnɡ yào ɡū fù lǐ fà

huān yínɡ chóu rén bǎi bù tònɡ kǔ shuānɡ bèi ɡuò nián

yānɡ qiú suī rán tiān fèn shuì yī qīnɡ chú zhǒnɡ lèi

qí zhōnɡ wǎnɡ qiú tòu mínɡ fēn liè xínɡ shì yuán mǎn

fēi yuè yīnɡ ér mù sònɡ xī wànɡ hài rén jīnɡ

第七单元:
qí miào fēi xínɡ chénɡ xiàn biàn huàn yè kōnɡ là zhú

qí jì shēnɡ ɡēn fā yá yòu rén yuán rùn xià rì

chénɡ liánɡ ɡǎn tàn shén qí ɡuānɡ mánɡ jiàn zào fēnɡ lì

dāo jiàn pǔ tōnɡ mó xínɡ cún zài wú qiónɡ nínɡ jìnɡ

ɡuānɡ xiàn qì ɡuān xínɡ jìn wēi xiǎn hǎi shēn pá xínɡ

xiǎo shí ɡōnɡ jī xùn sù hòu tuì lún chuán chánɡ tú

dì qiú shēnɡ wù shí yóu wǎn fàn hú zi xiōnɡ měnɡ

wēi wǔ zhèn jìnɡ fǎn tuī lì tiān rán qì huǒ shāo yún

第八单元:
xìnɡ zi bù liào jiāo huò xiào huà dà fānɡ kuā jiǎnɡ

dào lǐ shí zài tí qián fú wù chèn shān yáo tóu

fù zé mínɡ shēnɡ fànɡ xīn shǒu yì ɡǎn dònɡ lǐ wū

mò fēi lì hài fā dǒu sōnɡ shǒu nián jiāo ɡēn qián

ɡān xīn duì bù qǐ jīn càn càn
关于资源的下载性声明:千教网本身不提供任何资源的下载服务,也不会保存任何数据在服务器上。所有资源的下载,均源于互联网抓取。当该资源的原始地址失效时,您可能无法获取该资源。
关于本站 | 免责声明 | 广告联系 | 网站提交 | 网友留言 | 联系我们